ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2010

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

24

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 6
2010 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exLeah, R, exMoss, B, "Birds as eutrophicating agents: a nutrient budget for a small lake in a protected area", HYDROBIOLOGIA, ปีที่ 646, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2010, หน้า 111-121
2010 exBoparai, HK, exComfort, SD, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exSzecsody, JE, exGrossl, PR, exShea, PJ, "Abiotic transformation of high explosives by freshly precipitated iron minerals in aqueous Fe-II solutions", CHEMOSPHERE, ปีที่ 79, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2010, หน้า 865-872
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณิชาดา ฉัตรสถาปัตยกุล, exนิภาวรรณ สนั่นไหว, "Alkaline treatment of biomass fly ash for reactive dye removal from aqueous solution", Desalination, ปีที่ 261, ฉบับที่ 1-2, ตุลาคม 2010, หน้า 34-40
2010 exLebel, L, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exGheewala, SH, exLebel, P, "Innovation cycles, niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in Thailand", ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2010, หน้า 291-302
2010 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. R.W. (Bill) Carter, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exC.J. Crossland, "Wastewater discharge degrades coastal waters and reef communities in southern Thailand", Marine Environmental Research, ปีที่ 69, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2010, หน้า 287-296
2010 exJ.A. Albano, exS.D. Comfort, exV. Zlotnik, exT. Halihan, exM. Burbach, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS. Onanong, exW. Clayton, "In situ chemical oxidation of RDX-contaminated ground water with permanganate at the Nebraska Ordnance Plant.", Ground Water Monitoring and Remediation , ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2010, หน้า 96-106
Publish Year National Journal 3
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exอภิชาติ โหมดตาด, exเชิดชัย โพธิ์ศรี, "ปุ๋ยไนโตรเจน การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ และการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม", วารสารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2010, หน้า 52-57
2010 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของปลา ดัชนีบ่งบอกความสมบูรณ์ในแนวปะการัง", วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010
2010 exจีราจันทร์ จันทร์งาม, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Phytoremediation : Vetiver Grass in Remediation of Soil Contaminated with Trichloroethylene", Science Journal Ubon Ratchathani University, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 52-57

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2010 inดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, exสิริวรรณ แก้วชิงดวง, "Enhancing efficiency for reducing sugar from cassava bagasse by pretreatment", World Academy of Science, Engineering and Technology, 23 - 25 สิงหาคม 2010, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2010 inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Invasion of Pterygoplichthys pardalis, Aquatic Invasive Species, in Thailand", Proceedings of the 3rd International Conference on Southeast Asian Natural Resources and Environmental Management (SANREM) 2010, 4 สิงหาคม 2010, มาเลเซีย
2010 inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, "Practical issues of product carbon footprinting: Experiences from Thailand", The 7th International Conference on Life Cycle Assessment in the Agri-Food Sector, 23 กันยายน 2010, สาธารณรัฐอิตาลี
2010 inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "การใช้ไคโตซานเป็นสารก่อการจับก้อนในระบบบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม", The 7th International Symposium on Lowland Technology, 16 กันยายน 2010, Saga ญี่ปุ่น
2010 exNawaz, R., exGarivait, H., inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Impacts of precipitation on leaching behavior of plant nutrients in agricultural soils of the tropics", ICBEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Chemical, Biological and Environmental Engineering, Proceedings, 2 - 4 พฤศจิกายน 2010
Publish Year National Conference 7
2010 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. R.W. (Bill) Carter, "ALGAL AND CORAL RESPONSE TO ANTHROPOGENIC POLLUTION SOURCES AT MU KOH PHI PHI MARINE NATIONAL PARK, THAILAND", The Second Asia Pacific Coral Reef Symposium (2nd APCRS), 20 - 24 มิถุนายน 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
2010 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssoc. Prof. R.W. (Bill) Carter, "Using artificial reefs to reduce diving pressure on natural reef habitat: the case of HTMS Khut, Pattaya City, Thailand", The Second Asia Pacific Coral Reef Symposium (2nd APCRS), 20 - 24 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพรภัค ธนะเศวต, inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, "การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียด้วยกระบวนการชีวภาพผ่านไนตริฟิเคชั่นบางส่วน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาบล็อกคอนกรีตผสมผงยางเป็นวัสดุกันความร้อนและกันลื่น", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 8 , 19 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการบำบัดกลิ่นในถังปฏิกรณ์ระบบเปียก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 8 , 19 มีนาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exราชิต สราทธพันธ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การหาจุดเหมาะสมของกระบวนการตกและรวมตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสียทางเคมีของอุตสาหกรรมฟอกย้อม โดยสถิติวิธีการตอบสนองที่พื้นผิว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจีรศักดิ์ ปานเดช, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับสภาพขี้เลื่อยโดยใช้ด่างร่วมกับความร้อนสำหรับการผลิตไฮโดรเจน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2010]