ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2020

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2020 inดร.ศรัญญา พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, exProf. Mario Giorgi, exศ.ดร.ณรงศักดิ์ ชัยบุตร, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนฤมล กลางแก้ว, inนางสาวนภสร เผ่าชูศักดิ์, exน.สพ.ธารา ว่องไวไพโรจน์, inดร.อำนาจ พัวพลเทพ, รองศาสตราจารย์, "Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intravenous and intramuscular administration", Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 19-25
2020 exPhoukham Niravanh, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินค่าการปล่อยก๊าซมีเทนจากหลุมฝังกลบขยะ จังหวัดสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ special, มกราคม 2020, หน้า 26-37
2020 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, exนายอรรถพล อ่างแก้ว, "Removal of 17?-Estradiol Using Persulfate Synergistically Activated Using Heat and Ultraviolet Light", Water, Air, & Soil Pollution , ปีที่ 231, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 231-247
2020 inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, "Immobilization of Atrazine Using Oxidized Lignite Amendments in Agricultural Soils", Water, Air, & Soil Pollution, ปีที่ 231, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 231-249
2020 exTaroepratjeka, D.A.H., exImai, T., inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exReungsang, A., "Biohydrogen production by extremely halophilic bacteria from the salt pan of Samut Sakhon, Thailand", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 378-390
2020 exรวิภา ประเสริฐผล, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "WATER CHEMISTRY, PHYTOPLANKTON DIVERSITY AND SEVERE EUTROPHICATION WITH DETECTION OF MICROCYSTIN CONTENTS IN THAI TROPICAL URBAN PONDS", Applied Ecology and Environmental Research, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 5939-5951
2020 exNapon Anuttarunggoon, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of Water Quality in Bungboraped Wetland, Thailand Using Self Organizing Map for Water Quality Management", EnvironmentAsia, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2020, หน้า 114-123
2020 exดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ์, exรศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล, exผศ.ดร.สุรจิตร ทีฆสกุล, exดร.วรดร ไผ่เรือง, exNobchonnee Nim, exนายชัยยศ ศรีสวัสดิ์, exน.ส.กุลจิรา ทองบุญ, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exผศ.ดร. พรรณวดี สุวัฒิกะ, "Impact of transport of fine and ultrafine particles from open biomass burning on air quality during 2019 Bangkok haze episode", Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2020, หน้า 149-161
2020 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exนางสาวสุพรรณิการ์ ซาเหลา, exWladyslaw W. Szymanski, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, "Vertical Variation of Carbonaceous Aerosols within the PM2.5 Fraction in Bangkok, Thailand", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 43-52
2020 exTratrin Adulkongkaew, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWichitra Singhirunnusorn, "Effect of land cover composition and building configuration on land surface temperature in an urban-sprawl city, case study in Bangkok Metropolitan Area, Thailand", Heliyon, ปีที่ 6, ฉบับที่ ุ8, สิงหาคม 2020, หน้า e04485-e04485
2020 inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRodney William Carter, "Marine tourism predicament in Andaman sea from declining biotic and water quality", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 55-65
2020 exมณีกาจญ์ อยู่เอี่ยม, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exSteve D. Comfort, "Remediating phenol-contaminated groundwater and aquifer using persulfate oxidation", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 208, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 159-171
2020 exมธุรา นิ่มทิม, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exTimothy . Wood, "Role of freshwater bryozoans in wastewater treatment ponds at Laem Phak Bia Environmental Research and Development Project site, Phetchaburi province, Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 649-656
Publish Year National Journal 1
2020 exนายพีรวิชญ์ บุญเสริม, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำทะเลและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่มีการท่องเที่ยวและไม่มีการท่องเที่ยวในตำาบลเกาะปันหยี จังหวัดพังงา", วารสารวนศาสตร์ไทย, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 147-164

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exสโรชา หนูยัง, exจุฑาภาส สายโอให้, exWladyslaw W. Szymanski, "Spatial and temporal variation of key air pollutants – experiments using the Kasetsart University Microclimate and Air Pollutants Monitoring Site, Bangkok, Thailand", European aerosol conference - EAC 2020, 3 กันยายน 2020, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 6
2020 exปวีณ ตั้งเจริญ, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูน้ำที่ปนเปื้อนยาปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลีนด้วยการออกซิเดชั่นโดยเปอร์ซัลเฟต", งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 27 มีนาคม 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปวริศา เกตุษเฐียร,, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟแบล็คไฟว์ในน้ำโดยใช้วัสดุดูดซับฮีมาไทด์ที่ปรับสภาพโดยใช้พอลิอะนิลีน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา, 27 มีนาคม - 27 เมษายน 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพิเศษ กึกสูงเนิน, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบําบัดโครเมียมในนํ้าเสียโรงงานชุบโลหะโดยการดูดซับด้วยไบโอชาร์แม่เหล็ก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exสนธยำ พิริยสิริพงศ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "กำรใช้ดัชนีคุณภาพน้ำใต้ดิน (GWQI) เพื่อใช้ประโยชน์น้ำใต้ดิน กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exธยาน์ สุริยาประเสริฐ, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูน้ำปนเปื้อนอนุภาคเงินขนาดนาโนและซิลเวอร์ไอออนโดยใช้ผักกาดขาว (Brassica pekinensis)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exอนงลักษณ์ พิมมะดี, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงพื้นที่สะสมตะกอนดินต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ของพืชปกคลุมดินริมฝั่งโขง จังหวัดนครพนม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 9 - 10 กรกฎาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2020]