Journal

Article
Innovation cycles, niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in Thailand
Journal
ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY (ISSN: 14629011)
Volume
13
Issue
4
Year
มิถุนายน 2010
Page
291-302
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016/j.envsci.2010.03.005
Related Link
-

Author

Output From Project

ผลของความต้องการระบบรับรอง และฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :หลักสูตรอบรม เรื่อง “การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์”,4 ต.ค. 2010 - 5 ต.ค. 2010