ผลของความต้องการระบบรับรอง และฉลากจากประเทศคู่ค้า ต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้งไทย

Publish Year International Journal 1
2010 exLebel, L, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exGheewala, SH, exLebel, P, "Innovation cycles, niches and sustainability in the shrimp aquaculture industry in Thailand", ENVIRONMENTAL SCIENCE & POLICY, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2010, หน้า 291-302