ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2022

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.ปวีร์ คล่องเวสสะ, อาจารย์, exChotpantarat, S, "Determination of rainfall data for direct runoff prediction in monsoon region: a case study in the Upper Yom basin, Thailand", NATURAL HAZARDS, ปีที่ 111, ฉบับที่ 3, มกราคม 2022, หน้า 2193-2218
2022 exDr.Punjarat Khongchamnan, exดร.นพรัตน์ สุริยะไชย, exรองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, exศาสตราจารย์ ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, exDr.Khatiya Weerasai, exดร.วีระวัฒน์ แช่มปรีดา, exผศ.ดร.โกวิท สุวรรณหงษ์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, "Optimization of Liquid Hot Water Pretreatment andFermentation for Ethanol Production from Sugarcane BagasseUsing Saccharomyces cerevisiae", Catalysts , ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2022, หน้า 463-1-11
Publish Year National Journal 2
2022 inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สิงห์ อินทรชูโต, รองศาสตราจารย์, "เกณฑ์ประเมินและให้ฉลากแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยอิงการจําาลองพลังงานและการประเมินวัฏจักรชีวิต", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 179-200
2022 exสิรภพ อบแพทย์, inดร.ภาสิณี วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการปล่อยน้ำทิ้งจากแหล่งท่องเที่ยวต่อคุณภาพน้ำ กรณีศึกษา เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 414-431

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2022 exจิรัศยา แจ่มใส, exสิรวิชญ์ สังวรกาญจน์, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "Variation of black carbon concentrations at different height in Bangkok, Thailand", The 3rd International Conference on Environment, Livelihood, and Services: Environmental Adaptation and Social Self-Reliance, 14 - 16 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2022 exธัญยกันต์ รัตนวรรรณ, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ตะกรันเหล็กเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการโอโซเนชันเพื่อบําบัดสีรีแอกทีฟในนํ้าเสีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exชาญวิช อมาตยกุล , exเกศรัตน์ คำเสนาะ , exกัณฑิกา นนทามิตร , exชนกนันท์ ก้องสมุทร , inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำจัดสารปฏิชีวนะออกซีเตตราไซคลินโดยสารสกัดหยาบจากเชื้อ Xylaria sp. ที่ตรึงในแคลเซียมแอลจีเนต", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2022]