ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2021

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 18
2021 exGordon H.Copp, exLorenzo Vilizzi, exHui Wei, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "Speaking their language – Development of a multilingual decision-support tool for communicating invasive species risks to decision makers and stakeholders", Environmental Modelling & Software, ปีที่ 135, ฉบับที่ 0, มกราคม 2021, หน้า 104900-1-11
2021 exWipawan Intasan, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Glutinous Rice Straw Extracts (RD-Six) and Water Hyacinth in Inhibiting Algal Growth and Reducing Nutrients from a Hyper-eutrophic Pond", Environment and Natural Resources Journal , ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 24-33
2021 inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exอ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์, "Leonardite-Derived Biochar Suitability for Effective Sorption of Herbicides", Water Air and Soil Pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-17
2021 exMiss Maneekarn Yoo-iam, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Steve Comfort, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, "Developing persulfate-activator soft solid (PASS) as slow release oxidant to remediate phenol-contaminated groundwater", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 101396-1-20
2021 exPanit Chancharoonpong, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, exShabbir H. Gheewala4, "Life Cycle Assessment and eco-efficiency of high value-added riceberry rice products to support Thailand 4.0 policy decisions", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 292, ฉบับที่ -, เมษายน 2021, หน้า 126061-1--
2021 exละไม ครีสวัสด์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, exมณีกาญจน์ อยู่เอี่ยม, "Agricultural Land Suitability Mapping for Rice Cultivation in Severely Heavy Metal-Contaminated Land: Case Study of Mae Tao in Thailand", Water air soil pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 46
2021 exSaksit Imman, exPunjarat Khongchamnan, exWanwitoo Wanmolee, exNavadol Laosiripojana, exTorpong Kreetachat , inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exNopparat Suriyachai, "Fractionation and characterization of lignin from sugarcane bagasse using a sulfuric acid catalyzed solvothermal process", RSC Advances, ปีที่ 11, ฉบับที่ 43, กรกฎาคม 2021, หน้า 26773-26784
2021 exLorenzo Vilizzi, exGordon H.Copp, exJeffrey E. Hill, exBoris Adamovich, exLuke Aislabie, exDaniel Akin, exAbbas J. Al-Faisal, exDavid Almeida, exM.N. Amal Azmai, exRigers Bakiu, exAdriana Bellati, exRen?e Bernier, exJason M. Bies, exG?k?en Bilge, exPaulo Branco, exThuyet D. Bui, exJo?o Canning-Clode, exHenrique Anatole Cardoso Ramos , exGustavo A. Castellanos-Galindo, exNuno Castro, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exMarina Piria, "A global-scale screening of non-native aquatic organisms to identify potentially invasive species under current and future climate conditions", Science of The Total Environment , ปีที่ 788, ฉบับที่ -, กันยายน 2021, หน้า 147868-147868
2021 exอรรถพล อ่างแก้ว, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Jin Mao, inดร.ธีรภัทร วัชรธาราพงศ์, อาจารย์, ex อ.ดร.อภิชน วัชเรนทร์วงศ์, exAssist.Prof.Dr.Saksit Imman, exDr.Nopparat Suriyachai, exAssoc.Prof.Dr.Torpong Kreetachat, "Two facile synthesis routes for magnetic recoverable MnFe2O4/g-C3N4 nanocomposites to enhance visible light photo-Fenton activity for methylene blue degradation", Journal of Environmental and Chemical Engineering, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 10562
2021 exHigashikubo, I., exHandika, R.A., exKawamoto, T., exShimizu, H., inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, exPiriyakarnsakul, S., exMuhammad, A., exHata, M., exFuruuchi, M., "Worker's personal exposure to pm0.1 and pm4 titanium dioxide nanomaterials during packaging", Aerosol and Air Quality Research, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021
2021 exHui Wei, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, exLorenzo Vilizzi, exPunyanuch Daengchana, exFei Liu, exMatura Nimtim, exYunjie Zhu, exShan Li, exYinchang Hu, exGordon H.Copp, "Do non-native ornamental fishes pose a similar level of invasion risk in neighbouring regions of similar current andfuture climate? Implications for conservation and management", Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, ปีที่ 31, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1-17
2021 exKornkanok Jutarvutikul, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exApilada Pattanateeradetch, exผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์ อิ่มแมน, exอ.ดร.นพรัตน์ สุริยะชัย, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ, "Practical use of response surface methodology for optimization of veterinary antibiotic removal using UV/H2O2 process", Aquacultural Engineering, ปีที่ 94, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 102174-1-13
2021 inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, อาจารย์, inนายอลงกรณ์ อินทรักษา, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, exWladyslaw W. Szymanski, "Experimental assessment of tropical surface ozone related to land utilization in Central Thailand", Atmospheric Environment: X, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 100129-1-12
2021 exSaksit Imman, exTorpong Kreetachat , exPunjarat Khongchamnan, exNavadol Laosiripojana, exVerawat Champreda, exKowit Suwannahong, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exNopparat Suriyachai, "Optimization of sugar recovery from pineapple leaves by acid-catalyzed liquid hot water pretreatment for bioethanol production", Energy Reports, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 6945-6954
2021 inนางสาวปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์, inดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.แอน กำภู ณ อยุธยา, อาจารย์, exรัตนะ บุลประเสริฐ, "Remediating oxytetracycline-contaminated aquaculture water using nano calcium peroxide (nCaO2) produced from flue gas desulfurization (FGD) gypsum", Environmental Technology & Innovation, ปีที่ 24, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2021, หน้า 10186
2021 exPunjarat Khongchamnan, exWanwitoo Wanmolee, exNavadol Laosiripojana, exVerawat Champreda, exNopparat Suriyachai, exTorpong Kreetachat , inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exSaksit Imman, "Solvothermal-Based Lignin Fractionation From Corn Stover: Process Optimization and Product Characteristics", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 9, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2021, หน้า 1-16
2021 exSurayothee, W, exBuajan, S, exFu, PL, exPumijumnong, N, exFan, ZX, exPanthi, S, exFinnegan, PM, exZhang, YJ, exChen, YJ, exTor-ngern, P, inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exNathalang, A, exBrockelman, WY, "Growth-Climate Relationships and Long-Term Growth Trends of the Tropical Forest Tree Choerospondias axillaris (Anacardiaceae) in East-Central Thailand", FORESTS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021
2021 exDyah Asri Handayani Taroepratjeka , exProf.Dr.Tsuyoshi Imai, inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlissara Reungsang , "Extremely Halophilic Biohydrogen Producing Microbial Communities from High-Salinity Soil and Salt Evaporation Pond", Fuels, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 241-252
Publish Year National Journal 1
2021 inนางสาวคณิศร์รวี เตชะเอื้อย, inดร.ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์, exอรรถพล อ่างแก้ว, inดร.วุฒินันท์ รักษาจิตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมัคร สุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนกานต์ สกุลแถว, inดร.ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์, exกิตติพงศ์ ภูมิพื้น, inดร.ชัยณรงค์ สกุลแถว, รองศาสตราจารย์, "วิธีการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักแคดเมียมที่ปนเปื้อนในน้ำอย่างง่ายโดยเทคนิคสเปคโตรโฟโตเมตรี", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 330-343

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 7
2021 inดร.ปิยาภรณ์ สมสมัคร, อาจารย์, exกิตติศักดิ์ จีนาคม , exชัยทัต เชื้อไพบูลย์, "การฟื้นฟูทางชีวภาพของดินปนเปื้อนน้ำมันผสมโดยสารลดแรงตึงผิวร่วมกับวิธีอื่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59 , 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exณิชกุล ชาติทรัพยสิทธิ์, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบําบัดออกซีเตตราซัยคลินในนํ้าเสียด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกโอโซเนชัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exศศิธร จิตติมา, inดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์, รองศาสตราจารย์, "การบําบัดเมโทรนิดาโซลในนํ้าเสียสังเคราะห์ด้วยกระบวนการโอโซเนชันที่ใช้ระบบเวนทูรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวราทิพย์ คิดดีจริง, exสโรชา โจมกุ่ย, exจิตลดา ภู่พิจิตร, exธนวรรณ รัตนโพธานันท์, exณิชกานต์ ช้างพลาย, exจุฑาภาส สายโอไห้, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "การจำแนกแหล่งที่มาและองค์ประกอบทางเคมีของอนุภาคขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอนระหว่างพื้นที่เมืองและพื้นที่ชนบท", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exสิรวิชญ์ สังวรกาญจน์, exจิรัศยา แจ่มใส, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "การเปลี่ยนแปลงของผงฝุ่นเขม่าดำ บริเวณพื้นที่เขตเมือง กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exชื่นกมล สุทธา, exจินดารัตน์ ปริโยธร, exจิตลดา ภู่พิจิตร, exฐิตินันท์ อุตทะวงศ์, exสรณรัชต์ กองแก้ว, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญภัสสร์ ทองเย็น, อาจารย์, "การประเมินศักยภาพการเป็นแกนกลั่นตัวของฝนของฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในบริเวณพื้นที่เขตเมือง กรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2021 exภัทรวดี คล้ายคลึง, inดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนายางพาราเป็นวัสดุดูดซับน้ำมันด้วยการดัดแปลงพื้นผิวแบบเข็มนาโนของซิงค์ออกไซด์", การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 , 18 สิงหาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2005 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=06&BudgetYear=2021]