Search Result of "carotenoids"

About 114 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Papaya carotenoids increased in Oxisols soils

ผู้แต่ง:ImgKamonwan Sangsoy, ImgDr.Orarat Mongkolporn, Associate Professor, ImgDr.Wachiraya Imsabai, Assistant Professor, ImgMs.Kietsuda Luengwilai, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Extraction of Xanthophyll Carotenoids and Pyretrin from Marigold by Cellulase.

ผู้แต่ง:ImgDr.Nakanyapatthara (Jantana) Jinda, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรรณิการ์ ถนอมสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การตรวจหาปริมาณแคโรทีนอยด์ในผักหวานป่าด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณัฐิกา ธนูทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการสกัดคาโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ตรึงบนขี้เถ้าแกลบ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความคงตัวของสารให้ประโยชน์เชิงหน้าที่ในอนุภาคไขมันแข็ง: กรณีศึกษาสารแคโรทีนอยด์จากฟักข้าวในผลิตภัณฑ์เวชสำอางลิปบาล์ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุธิชา ชิณบุตร

แหล่งทุน:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
123456