Search Result of "เศษเหลือ"

About 356 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

กากเม่าเศษเหลือที่น่าสนใจ (2017)

ผู้แต่ง:ImgMrs.KANDA LOKAEWMANEE, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของกุ้งขาวเพื่อประโยชน์ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมอาหาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือมะยงชิดเพื่อผลิตชาเพื่อสุขภาพ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรรณี จิรภาคย์กุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตกลูโคซามีนจากเศษเหลือของกุ้งขาว (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

โครงการการสร้างต้นแบบถังทำปุ๋ยหมักจากเศษเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมอาหาร (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและบริษัทเอกชน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การแยก anserine และ carnosine จากเศษเหลือกระบวนการผลิตปลาทูน่า (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img

งานวิจัย

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซทจากเศษเหลือการแปรรูปกุ้งแช่เยือกแข็ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีรภา หินซุย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...