การหมักเชื้อ LAB ในน้ำมะพร้าวและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์