Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนผลิตภัณฑ์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.Sc. (Paper Technology), Helsinki University of Technology, FINLAND
  • D.Sc.(Paper Technology) , Helsinki University of Technology , FINLAND

  Expertise Cloud

  Abrasive segmentsAbsorbing paperActivated carbonBaccaurea ramifloraDisruptionEnergy consumptionenergy savingEssential oilFiber morphologyFiber strengthGrit materialsGritsHemipyrelliaHouse flyHydrotaeaionic demandJet/wire speed ratioJuteKraft pulpingLaboratoriesLampen millligninLignocellulosic fiberLinerboardLuciliaMachine direction/cross machine directionMechanical breakdownmechanical pulpMechanical Pulpingmedium consistency refiningMicro-elongationmodified starchmolded pulpMuscaNonwoodoil palm frondoil palm residuespaperPaper Machine Operation Papermaking and Coating TechnologyPapermaking propertiesPerformancePlantpredictionpredictive distributionPulp qualityPulp refiningPulp strengthpulp suspensionPyrethroidrecycled fiberrefinerRefiner segmentsRefinersrefiningReinforcement fibersReproducibilityretentionRMPShear forcesSodasoda pulpsoda pulpingspatial distributionstrength propertiesSugarcane strawSunn hempSynergismtensile ratioThermomechanical pulpTMP pulpTMP refiningtoxicityUltra-fine friction grinderVariabilityWood fiberszeta potentialกระดาษกระดาษพิเศษกล่องการบดเยื่อการผลิตกระดาษการพิมพ์เครื่องบดเยื่อถ่านกัมมันต์ปอกระเจาปอแก้วปาล์มน้ำมันไผ่ไผ่ตง เยื่อไม้ใบแคบ กระดาษปะหน้าไฟเบอร์ซีเมนต์ไม่มีเยื่อกระดาษเยื่อคราฟท์เยื่อเชิงกลเยื่อไผ่เยื่อไม้ยูคาลิปตัสแร่ใยหินเศษเหลือชีวมวลเส้นใยเสริมความแข็งแรง

  Interest

  Papermaking and Coating Technology, Paper Machine Operation , Mechanical Pulping, Automation

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2563 - ม.ค. 2564 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา (ผู้รักษาการแทน) คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2559 - ก.ค. 2563 รองคณบดีฝ่ายการศึกษา คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2557 - พ.ย. 2559 หัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
  • เม.ย. 2553 - เม.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 203.22 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 12 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0.00 บาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 23 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Fibrillation of mechanical pulp fibersKang T., Somboon P., Paulapuro H.2006Paperi ja Puu/Paper and Timber
  88(7),pp. 409-411
  18
  2Disrupting the wall structure of high-freeness TMP pulp fibres and its effect on the energy required in the subsequent refiningSomboon P., Kang T., Paulapuro H.2007Pulp and Paper Canada
  108(10),pp. 30-34
  9
  3Grit segments in TMP refining. Part 1: Operating parameters and pulp qualitySomboon P., Vuorela J., Pynnönen T., Paulapuro H.2009Appita Journal
  62(1),pp. 37-41
  7
  4Determination of wet fiber strengthSomboon P., Paulapuro H.2009Tappi Journal
  8(5),pp. 4-10
  5
  5Finite element analysis of the fatigue behavior of wood fiber cell wallsSomboon P., Nieminen K., Paulapuro H.2008BioResources
  3(4),pp. 983-994
  5
  6Quality developments in pulp fibers using conventional papermaking laboratory beaters and an industrial pilot refinerSomboon P.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 883-890
  5
  7Surface mechanical treatment of TMP pulp fibers using grit materialSomboon P., Paulapuro H.2007International Mechanical Pulping Conference 2007, TAPPI
  2,pp. 954-961
  4
  8Grit segments in TMP refining. Part 2: Potential for energy reductionSomboon P., Vuorela J., Pynnönen T., Paulapuro H.2009Appita Journal
  62(1)
  3
  9Surface mechanical treatment of TMP pulp fibers using grit materialSomboon P., Paulapuro H.2008Tappi Journal
  7(12),pp. 4-9
  3
  10Reproducibility of refiner performanceKoskenhely K., Somboon P., Paulapuro H.2006Pulp and Paper Canada
  107(7-8),pp. 46-50
  2
  11Disrupting the wall structure of high-freeness TMP pulp fibers and its effect on the energy required in subsequent refiningSomboon P., Kang T., Paulapuro H.2007Annual Meeting of the Pulp and Paper Technical Association of Canada (PAPTAC)
  A
  2
  12Performance of abrasive segments in mechanical pulp refining. A reviewSomboon P., Pynnönen T.2008Paperi ja Puu/Paper and Timber
  90(5),pp. 41-45
  2
  13Analysis of cracking potential and micro-elongation of linerboardPanthai S., Patchiyo T., Puthson P., Somboon P.2016Agriculture and Natural Resources
  50(6),pp. 499-504
  2
  14Grit segments in TMP refiningSomboon P., Vuorela J., Pynnönen T., Paulapuro H.2008Appita Annual Conference
  ,pp. 139-146
  1
  15Examination of separate and mixed refining methods on softwood and hardwood pulps for linerboard roductionPanthai S., Somboon P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 540-547
  1
  16Soda pulping of sunn hemp (Crotalaria juncea L.) and its usage in molded pulp packagingYimlamai P., Ardsamang T., Puthson P., Somboon P., Puangsin B.2023Journal of Bioresources and Bioproducts
  1
  17Effect of long-fiber hardwood kraft pulp from Baccaurea ramiflora Lour. on handsheet properties of pulp blendsArdsamang T., Puthson P., Somboon P.2020Agriculture and Natural Resources
  54(3),pp. 287-294
  0
  18Activated carbon loaded lignocellulosic fibers by pulp refining process for dye and metal ion absorbing paperWitayakran S., Somboon P., Kongcrup J., Sampoompuang C., Lobyam K.2019Key Engineering Materials
  798 KEM,pp. 379-384
  0
  19Development of laboratory wet creping method to evaluate and control pulp quality for tissueAnukul P., Somboon P.2014Paper Conference and Trade Show, PaperCon 2014
  2,pp. 1252-1259
  0
  20Reproducibility of refiner performanceKoskenhely K., Somboon P., Paulapuro H.2005Annual Meeting of the Pulp and Paper Technical Association of Canada (PAPTAC)
  ,pp. 1925-1930
  0
  21Reproducibility of refiner performanceKoskenhely K., Somboon P., Paulapuro H.2005Annual Meeting of the Pulp and Paper Technical Association of Canada (PAPTAC)
  ,pp. 141-146
  0
  22Reproducibility of refiner performanceKoskenhely K., Somboon P., Paulapuro H.2005Annual Meeting of the Pulp and Paper Technical Association of Canada (PAPTAC)
  ,pp. 1033-1038
  0