Search Result of "กากกาแฟ"

About 52 results
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบสีเขียวและเส้นพอลิเมอร์ชีวภาพเชิงประกอบของพอลิแบคติกแอซิดและกากกาแฟโดยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การดูดซับสารกำจัดศัตรูพืชคลอไพริฟอสตกค้างในน้ำด้วยกากกาแฟ (2018)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการกำจัดสีย้อมรีแอคทีฟบลูจากน้ำเสียโรงย้อมผ้าด้วยถ่านจากกากกาแฟและถ่านกะลามะพร้าวเชิงพาณิชย์

ผู้เขียน:Imgวรารัตน์ วงษ์เข็มมา

ประธานกรรมการ:Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางคณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgคณิตา ตังคณานุรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123