การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้หญ้าหวานและกากกาแฟในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์น้ำนมข้าวซินไบโอติค

Publish Year National Conference 1
2019 exณัฐชยา สาทวงค์, inดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, exอ.สุจินันท์ มีไล้, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวผสมกากกาแฟ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย

แสดงความคิดเห็น

(0)