Conference

Article
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวผสมกากกาแฟ
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16
Class
ชาติ
Date
3 - 4 ธันวาคม 2019
Location
นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)