Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิจัยและพัฒนาการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  Interest

  ปฐพีวิทยา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้องห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมี ชั้น 2-3 อาคารสำอาง ศรีนิลทา
    • ห้องห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วิจัยดิน พืชและวัสดุเกษตร ชั้น 1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง
    • แปลงทดลองของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
    • แปลงทดลองภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
    • โรงเรือนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 20 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)