Person Image

  Education

  • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(ปฐพีวิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554
  • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิจัยและพัฒนาการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2561

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 ศึกษาอิทธิพลของปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือทิ้งร่วมกับจุลินทรีย์ย่อยฟอสเฟตต่อการลดความเป็นพิษของโลหะหนักในดาวเรือง หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 0 0 0 0
  2022 การทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพียวต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท เพียว สเปซ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การจัดการธาตุอาหารสำหรับเพิ่มผลผลิตและการแบ่งปันธาตุเหล็กและสังกะสีในการเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดข้าว ผู้ร่วมวิจัย บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษใยสั้นและผลิตกระดาษคราฟท์และเยื่อจากเศษกระดาษ เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 0 0 0 0
  2021 การลดต้นทุนการทำนา และสวนผัก โดยใช้น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตสินค้า/บริการที่ผ่านการบำบัดของ บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ฟ้าแสง-ซีรีเน็กซ์ จำกัด 0 0 0 0
  2021 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมฟอกหนังต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ และสมบัติของดินบางประการ ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินเตอร์ กรีน จำกัด 0 0 0 0
  2020 ผลของสารเคลือบเพื่อเสริมประสิทธิภาพปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต องค์ประกอบผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ สมบัติทางเคมี และชีวภาพของดิน ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 1 Project 0 0 0 0
  2020 การศึกษาปริมาณธาตุอาหาร สมบัติทางเคมีและชีวภาพน้ำหมักชีวภาพเพื่อกำหนดอายุการเก็บรักษา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยมุ่งเป้า วิทยาเขตกำแพงแสน ประจำปีงบประมาณ2562 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 3 Project 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จาก บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด เพื่อผลิตสารปรับปรุงดินชนิดเหลวสำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท สยามคัลเล็ต จำกัด 0 0 0 0
  2020 การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรม เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเหลว และสารปรับปรุงดินสำหรับเพิ่มผลผลิตพืชทางการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย บริษัท อินทิเกรทเต็ด รีเสิร์ช เซ็นเตอร์ จำกัด 0 0 0 0
  2019 การใช้ประโยชน์ของสารปรับปรุงดินโพแทสเซียมฮิวเมท จาก บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) สำหรับเพิ่มผลผลิตของพืช ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 0 0 0 0