โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 31 Project 30 33 0 0
2024 โครงการการพัฒนาบุคลากรวิจัยสมรรถนะสูงระดับหลังปริญญาเอกด้านการเกษตรและอาหาร ผ่านการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของข้อมูลจีโนมเพื่อยกระดับขีดความสามารถปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและการคัดเลือกพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจร่วมกับภาคอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2024 การเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองด้วยเทคโนโลยีจีโนมิกส์ทางการเกษตรเพื่อยกระดับอัตลักษณ์ไก่พื้นเมืองให้มีศักยภาพการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหารตามแนวทางเศรษฐกิจบีซีจี (เฟส 2) หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 5 0 0
2024 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 การวางแผนจัดการประชากรช้างอย่างแม่นยำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ด้วยการบูรณาการอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสำรวจและศึกษาวิธีการจัดการประชากรช้างป่าอย่างแม่นยำ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การติดตามและประเมินประชากรช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางพันธุกรรม (ดีเอ็นเอไมโทคอนเดรียบริเวณ D-loop และเครื่องหมายดีเอ็นเอโครแซทเทลไลท์) ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2023 การเพิ่มขีดความสามารถการปรับปรุงพันธุ์กลุ่มปลาดุก (ปลาดุกอุย ปลาดุกยักษ์ และลูกผสมบิ๊กอุย) เพื่อยกระดับผลผลิตและนวัตกรรมอุตสาหกรรมสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยศักยภาพสูง เริ่มปี 2566) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 1 0 0
2023 การพัฒนาเพื่อนำไปสู่เนื้อทดแทนสัตว์ที่เป็นอาหารเฉพาะพื้นที่ที่มีมูลค่าสูงด้วยการเกษตรกรรมระดับเซลล์: กรณีศึกษาเนื้อปลาพลวงชมพู หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 0 0 0 0
2023 โครงการการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงในระดับหลังปริญญาเอก หลังปริญญาโท ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการบูรณาการจัดการทรัพยากรไก่พื้นเมืองและไก่ประจำถิ่นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนสู่กลุ่มอุตสาหกรรม S-curve หัวหน้าโครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค 1 1 0 0
2023 การศึกษาประชากรช้าง กระทิง และวัวแดงป่า ในพื้นที่อุทยานกุยบุรี ด้วยเทคโนโลยีจีโนมเพื่อการบริหารจัดการสัตว์ป่าในพื้นที่อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 6 0 0
2023 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2023 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2023 การจัดการสัตว์ป่าอย่างแม่นยำเพื่อกุยบุรีโมเดล: การบูรณาการวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริมเศรษฐกิจบีซีจี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2023 การศึกษาการใช้พื้นที่ และโรคติดเชื้อที่สำคัญในกระทิง เพื่อเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคระหว่างกระทิงและสัตว์ปศุสัตว์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 5 0 0
2023 การศึกษาและประเมิน พื้นที่ ประชากร และการเฝ้าระวังการส่งผ่านโรคในสัตว์ป่า (ช้าง กระทิง และวัวแดง) ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อการจัดการและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2022 การเปรียบเทียบจีโนมของปลาดุกแอฟริกา (Clarias gariepinus) และปลาดุกอุย (C. macrocephalus) เพื่อระบุตำแหน่งของยีนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางเศรษฐกิจและการปรับปรุงพันธุ์ (ทุนอัฉริยภาพนักวิจัยรุ่นกลาง ปี 2565) หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
2022 การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมและประสิทธิภาพการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 5 0 0
2022 การพัฒนาฐานข้อมูลพันธุกรรมและนวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจีโนม เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เศรษฐกิจ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การศึกษายีน Gametologous ในงูเพื่อสืบหายีนกำหนดเพศ และพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศ สำหรับตรวจสอบเพศงู Henophidian และ Caenophidian หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การวิจัยและนวัตกรรมการผลิตโคเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยรองรับการค้าเสรี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การศึกษายีน Gametologous ในงูเพื่อสืบหายีนกำหนดเพศ และพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศ สำหรับตรวจสอบเพศงู Henophidian และ Caenophidian หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2018 การสร้างแผนที่โครโมโซมของปลา jade perch (Scortum barcoo) ด้วยลำดับชุดซ้ำและยีนบางตำแหน่งจากเทคนิค fluorescence in situ hybridization และ next generation sequencing และการหาความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างเพศเพื่อการการพัฒนาและจัดการเพาะเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2018 การประเมินสถานภาพทางพันธุกรรมในปัจจุบันและคุณภาพวุ้นของประชากรสาหร่ายผมนาง (Gracilaria fisheri) ที่มาจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งน้ำธรรมชาติในประเทศไทย เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะทางการจัดการเชิงอนุรักษ์และการเพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2013 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2012 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 36 Project 83 36 0 0
2023 หน่วยวิจัยเฉพาะทางจีโนมิกส์และทรัพยากรชีวภาพของสัตว์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การพัฒนาฟาร์มเลี้ยงแมลงเพื่อเป็นอาหารสำรองของโลก ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2023 การวางแผนจัดการประชากรปลากัดป่าภาคตะวันออกอย่างแม่นยำ ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอและภูมิศาสตร์สารสนเทศ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 3 0 0
2023 ระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 17 7 0 0
2022 การวิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่แปลงไม้โกงกางเทียมด้วย eDNA หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2022 การเพิ่มขีดความสามารถการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรกระจงควาย (Tragulus napu) ใสสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อการขยายพันธุ์และลดสภาวะเลือดชิดอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
2022 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และโครงสร้างประชากรของกวางผาเพื่อวางแผนการปล่อยจากสถานีเพาะเลี้ยงสู่แหล่งธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 0 0 0
2021 กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่ฟ้าหลวงเพื่อความมั่นคงทางอาหารของชุมชน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อย่างยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2021 โครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ปลากัดไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2021 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 6 6 0 0
2021 การยกระดับขีดความสามารถระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่องานด้านการเกษตร อาหาร สำหรับการบูรณาการภายใต้พลวัตรของเศรษฐกิจบีซีจีในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ 4 ผู้ร่วมวิจัย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) 0 0 0 0
2020 การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 7 3 0 0
2020 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus griseus) ในประเทศไทย เพื่อวางแผนอนุรักษ์และปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 5 1 0 0
2020 การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 7 0 0 0
2020 การสำรวจเชิงนิเวศวิทยาและการพัฒนาทางสัณฐานวิทยาของปลากัดป่าและปลากัดสวยงามในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การพัฒนาลายพิมพ์ดีเอ็นเอและวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์ของปลากัดป่าและปลากัดสวยงามในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์น้ำประจำชาติและเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 การโคลนนิ่งปลากัดเพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำประจำชาติอย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 0 0 0
2020 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโคทางการค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การประยุกต์เทคโนโลยีจีโนมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 0 0 0
2019 การปรับปรุงพันธุ์ปลากะพงขาวเพื่อสนับสนุนธุรกิจปลากะพงขาวเข้าสู่สากล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2019 นวัตกรรมและพันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิดพิเศษที่มีความหลากหลายสูงด้วยฟาจดิสเพลย์ เพื่อการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรค ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 การพัฒนานวัตกรรมการผลิตแอนติบอดีด้วยเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ และระบบอิมมูนในจระเข้สยามเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาอย่าง มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2019 พันธุวิศวกรรมการผลิตห้องสมุดแอนติบอดีชนิด IgNAR ด้วยฟาจดิสเพลย์จาก ปลากระดูกอ่อน การใช้นวัตกรรมการเพิ่มความหลากหลายของแอนติบอดี และการพัฒนาชุดทดสอบและการรักษาโรคในสัตว์น้ำ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตม และการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2017 เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็ม และลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 0 0 0
2016 ลักษณะจำเพาะทางจีโนมและชีวเคมีของยีน GST (กลูทาไทโอนเอสทรานส์เฟอเรส) เพื่อพัฒนาเป็นเครื่องหมายชีวภาพสำหรับอุตสาหกรรมจระเข้ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 วิวัฒนาการของยีนบนโครโมโซมเพศและการพัฒนาเครื่องหมายแยกเพศในงู หัวหน้าโครงการ นโยบายกระตุ้นส่งเสริมการขอตาแหน่งศาสตราจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 1 0 0
2015 โครงสร้างระดับโมเลกุล และตำแหน่ง FISH mapping ของลำดับชุดซ้ำในจีโนมของปลาสวาย และปลาไหลนา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 3 0 0
2014 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ (SCRF) 8 1 0 0
2014 วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 0 0 0
2013 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากะพงขาวด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 4 0 0
2012 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การสร้างฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอและเครื่องหมายดีเอ็นเอของงูพิษในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 6 0 0
2011 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
2011 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้อาหารทะเล (กุ้ง และปู) แบบมัลติเพล็กซ์พีซีอาร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 17 Project 49 16 0 0
2021 การถอดรหัสพันธุกรรมของช้างเอเซียในไทย สำหรับจัดทำฐานข้อมูลจีโนมอ้างอิงเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 2 1 0 0
2021 ไพรเมตและการเป็นสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการติดเชื้อ SARS-CoV2 และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 0 0 0
2021 โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อสัตว์: แนวทางการปฏิบัติต่อสัตว์ป่าเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (ทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2564) 1 1 0 0
2021 การประเมินและอนุรักษ์แหล่งพันธุกรรมของสาหร่าย Gracilaria ในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย GlobalSeaweedSTAR, Scottish Association for Marine Science 0 1 0 0
2018 การศึกษายีนแกมีโตลอกเพื่อบ่งชี้ยีสที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดเพศและการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอแบบมัลติเพิลเพื่อระบุเพศของงู henophidian และ caenophidian หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 16 0 0 0
2018 Development of nano-visualization for structural analyses of genetic materials and early infection process for further innovation of functional bio-nanotechnology หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 0 0 0
2015 โครงการพัฒนาระบบกฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันธุรกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2015 ความผันแปรของโครโมโซมเซลล์ไลน์มะเร็งช่องปากโดยใช้เทคนิคเซลล์พันธุศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 3 0 0
2015 บทบาทหน้าที่ของยีนที่มีความสัมพันธ์กับการรุกล้ำของเซลล์มะเร็งศีรษะและลำคอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 แคริโอไทป์ของสัตว์ในสกุลตะกวดที่ได้จากเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 15 5 0 0
2013 จีโนมไมโทคอนเดรียของสัตว์ในสกุลตะกวดสาหรับการประเมินความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
2013 การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 0 0 0
2011 การศึกษาแคริโอไทป์ของปลากัดไทยภาคกลาง ด้วยเทคนิคทางเซลล์พันธุศาสตร์เชิงโมเลกุล หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 2 2 0 0
2011 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย 0 0 0 0
2011 โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 4 1 0 0
2011 ความแตกต่างทางลักษณะทางพันธุกรรมของปูม้า Portunus pelagicus บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยกับปูม้าบริเวณหาดวอนนภา จังหวัดชลบุรี ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 0 0 0
2011 การศึกษารหัสพันธุกรรมบนไมโทคอนเดรีย เพื่อพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับระบุชนิด และสายวิวัฒนาการของปลากัดป่ามหาชัย สำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์และการอนุรักษ์ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0