โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อสัตว์: แนวทางการปฏิบัติต่อสัตว์ป่าเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน)