การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ทางพันธุกรรมปลากัดพื้นเมืองอย่างยั่งยืนการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงเศรษฐกิจ

Publish Year International Journal 4
2021 exDung Ho My Nguyen, exThitipong Panthum, exJatupong Ponjarat, exNararat Laopichienpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "An Investigation of ZZ/ZW and XX/XY Sex Determination Systems in North African Catfish (Clarias gariepinus, Burchell, 1822)", Frontier in Genetics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 562856, มกราคม 2021
2020 exZuzana Majt?nov? , exPeter J. Unmack, exTulyawat Prasongmaneerut, exFoyez Shams, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPetr R?b , exTariq Ezaz, "Evidence of Interspecific Chromosomal Diversification in Rainbowfishes (Melanotaeniidae, Teleostei)", GENES, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 818-818
2020 exWorapong Singchat, exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of Mahachai betta, Betta mahachaiensis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B Resources, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2020, หน้า 3077-3079
2020 exSyed Farhan Ahmad, exNararat Laopichienpong, exWorapong Singchat, exAorarat Suntronpong, exTavun Pongsanarm, exThitipong Panthum, exNattakan Ariyaraphong, exJakaphan Bulan, exTanawat Pansrikaew, exKornsuang Jangtarwan, exNavapong Subpayakom, inดร.สหภพ ดอกแก้ว, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Next-generation sequencing yields complete mitochondrial genome assembly of peaceful betta fish, Betta imbellis (Teleostei: Osphronemidae)", Mitochondrial DNA Part B , ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2020, หน้า 3856-3858