การประยุกต์เทคโนโลยีจีโนมเพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาว

Sub Project

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.สิลา สุขวัจน์, อาจารย์, exผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาญ, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Improving genomic prediction accuracy for harvest traits in Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch 1790) via marker selection", Aquaculture, ปีที่ 550, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022
2021 exS. Sukhavachana, inดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, exA. Luengnaruemitchai, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Optimizing genomic prediction using low-density marker panels for streptococcosis resistance in red tilapia (Oreochromis spp.)", Animal Genetics, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2021, หน้า 667-674
2021 exS. Sukhavachana, exผศ.ดร.วันศุกร์ เสนานาญ, inนางสาวนฤชล ภัทราปัญญาวงศ์, inนายชุมพล ศรีทอง, อาจารย์, inนายวีรกิจ จรเกตุ, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาวดี พุ่มพวง, ศาสตราจารย์, "Multiple-trait genomic prediction of harvest and fillet traits in Asianseabass (Lates calcarifer, Bloch 1790)", Aquaculture, ปีที่ 544, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, หน้า 737069-1-7