การสร้างฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอและเครื่องหมายดีเอ็นเอของงูพิษในประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2016 exNararat Laopichienpong, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exArrjaree Supikamolseni, exPanupon Twilprawat, exLawan Chanhome, exSunutcha Suntrarachun, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of snake DNA barcodes based onmitochondrial COI and Cytb genes revealed multiple putative cryptic species in Thailand", GENE, ปีที่ 594, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 238-247
2015 exArjaree Supikamolseni, exNapat Ngaoburanawit, exMontri Sumontha, exLawan Chanhome, exSunutcha Suntrarachun, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Molecular barcoding of venomous snakes and species-specific multiplex PCR assay to identify snake groups for which antivenom is available in Thailand", Genetics and Molecular Research , ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - พฤศจิกายน 2015, หน้า 13981-13997
Publish Year National Conference 6
2013 exสุดารัตน์ บ่ายเจริญ, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exสุเมธ กมลนรนาถ, exYoichi Matsuda, exAkihiko Koga, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Genetic relationship and divergence time of Naja spp. in Thailand", Seminar on Natural Resources Adaptation to the Global Climate Change , 16 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exArjaree Supikamolseni, exSunutcha Suntrarachun, exLawan Chanhome, exMontri Sumontha, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "DNA markers for identification of some venomous snakes in Thailand", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 21 - 23 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Snake genomics", งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย", 20 - 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอาจารีย์ ศุภิกมลเสนีย์, exสุนุชชา สุนทรารชุน, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exมนตรี สุมณฑา, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบชนิดของงูพิษบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย", 20 - 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exสุดารัตน์ บ่ายเจริญ, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exศรานนท์ เจริญสุข, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exสุเมธ กมลนรนาถ, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบโครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียของงูเห่าไทยและงูชนิดอื่นๆ เพื่ออธิบายการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย", 20 - 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exอาจารีย์ ศุภิกมลเสนีย์, exสุนุชชา สุนทรารชุน, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exมนตรี สุมณฑา, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "ฐานข้อมูลรหัสดีเอ็นเอของงูพิษบางชนิดในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 17, 7 - 9 เมษายน 2011, ญี่ปุ่น