Conference

Article
การตรวจสอบชนิดของงูพิษบางชนิดในประเทศไทยโดยใช้ความแตกต่างระหว่างลำดับนิวคลีโอไทด์
Conference
งานประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์ของงู และ พิษงูในประเทศไทย"
Class
ชาติ
Date
20 - 21 ธันวาคม 2012
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-