โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของปลากัดป่าอีสาน (Betta smaragdina)และปลากัดป่าภาคใต้(Betta imbellis) เพื่อการพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับการจำแนกชนิด

Publish Year International Journal 2
2018 exPrakhongcheep, O., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of mouthbrooding fighting fish (Betta pi) compared with bubble nesting fighting fish (B. splendens)", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 6-8
2017 exPradipunt Thongtam na Ayudhaya, inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, รองศาสตราจารย์, exNuwadee Banjongsat, exWorapong Singchat, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Unveiling cryptic diversity of the anemonefish genera Amphiprion and Premnas (Perciformes: Pomacentridae) in Thailand with mitochondrial DNA barcodes", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 51, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2017, หน้า 198-205
Publish Year National Journal 2
2013 exOrnjira Prakhongcheep, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, exChantra Indananda, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาจีโนมไมโทคอนเดรียของปลากัดป่าภาคกลาง (Betta splendens)", Thai Journal of Genetics, ปีที่ S1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2013, หน้า 119-121
2013 exPradipunt Thongtam na Ayudhaya, exChantra Indananda, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "โครงสร้างจีโนมไมโทคอนเดรียของปลาการ์ตูนอานม้า (Amphiprion polymnus)", Thai Journal of Genetics, ปีที่ S1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2013, หน้า 343-346
Publish Year National Conference 1
2011 exThanyarat Charoenta, exAkarapong Swatdipong, exVisaut Chailertrit, exจันทรา อินดานนท์, exPassorn Wonnapinij, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Distinguishing of three bubble nesting brooder fighting fishes by multiplex PCR", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 17 , 7 - 9 เมษายน 2011, ญี่ปุ่น