การพัฒนานวัตกรรมการผลิตแอนติบอดีด้วยเทคโนโลยีการแสดงโปรตีนบนผิวฟาจ และระบบอิมมูนในจระเข้สยามเพื่อทดแทนการใช้สัตว์ทดลองเพื่อการพัฒนาอย่าง มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0