วิวัฒนาการของยีนความหอมในมะพร้าวน้ำหอม

Publish Year International Journal 5
2018 exBoonkaew, T, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVongvanrungruang, A, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S, "Characterization of GA20ox genes in tall and dwarf types coconut (Cocos nucifera L.)", GENES & GENOMICS, ปีที่ 40, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 735-745
2016 exVongvanrungruang, A, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonkaew, T, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Single base substitution causing the fragrant phenotype and development of a type-specific marker in aromatic coconut (Cocos nucifera)", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2016
2015 inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, Surin, "Molecular cloning and characterization of the CHS gene family in turmeric (Curcuma longa Linn.)", JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 25-33
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSunisa Sawasdichai, exTanarat K. Jantapanon, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Relationship of Dendrobium Species in Thailand Inferred from Chloroplast matK Gene and Nuclear rDNA ITS Region", The Horticulture Journal, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 243-252
2014 inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, exชูชัย เนตรธุวกุล, exปราถนา เผือกวิไล, inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Development of microsatellite markers of vandaceous orchids for species and variety identification", Genetics and Molecular research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 5441-5445