ไพรเมตและการเป็นสัตว์ทดลองเพื่อศึกษาการติดเชื้อ SARS-CoV2 และการพัฒนาวัคซีนโควิด-19