การจำแนกพันธุ์กระเทียมไทยด้วยระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์

Publish Year International Journal 1
2015 exSuchin Trirongjitmoah, exZongporn Juengmunkong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPakpum Somboon, "Classification of garlic cultivars using an electronic nose", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 148-153