ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2019

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2019 exFitrani, M., inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSusanto, R.H., "Pond soil characteristic in reclaimed tidal lowlands and its correlation with the water quality for aquaculture", IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ปีที่ 236, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2019
2019 exLedhyane Ika Harlyan, exDengke Wu, exRyosuke Kinashi, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakashi Matsuishi, "Validation of a feedback harvest control rule in data-limited conditions for managing multispecies fisheries", Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, ปีที่ 76, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2019, หน้า 1885-1893
2019 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exKuninao, T., inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Energy transfer in Bang-tabun Bay from the primary producers to primary consumers", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 25-32
2019 exIs-Haak, J., inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "Oxygen consumption rates of hybrid red tilapia at different sizes during challenge to water velocity", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 52-65

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2019 exวริษฐา จงวิสุทธิ์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรและองค์ประกอบอาหารของปลากะมัง Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1895) ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เมือง พะเยา ประเทศไทย
2019 inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์, exภัททิรา เกษมศิริ, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "การเลือกจับจากการทำประมงต่อชนิดพันธ์ุปลาในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมทางวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 24 - 25 มกราคม 2019, เมือง พะเยา ประเทศไทย
2019 exธนภัทร์ ชัยเศรษฐพงศ์, inดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการสัมผัสและรบกวนปะการังของนักดำน้ำตื้นบริเวณเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>
Publish Year International Copyrights 1
2019 inนางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายประมง", Kasetsart University, 2019

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2019]