ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2013

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2013 exStaby, A., inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRosland, R., "Variation in DVM behaviour of juvenile and adult pearlside (Maurolicus muelleri) linked to feeding strategies and related predation risk", Fisheries Oceanography, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2013, หน้า 90-101
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประเพณี หรือประเด็น สำหรับการวิจัย?: กรณีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวกับน้ำหนัก", วารสารการประมง, ปีที่ 66, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2013, หน้า ---

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF LOCAL COMMUNITY AND RELATED STAKEHOLDERS COMPETENCY ON CONSERVATION AND REMEDIATION OF AQUATIC RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THE THA CHIN ESTUARY", The 3rd International Fisheries Symposium (IFS), 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2013 exสิทธิ กุหลาบทอง, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพน้ำและดินตะกอนของแหล่งน้ำในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, "การรับรู้เกี่ยวกับปลาปักเป้าและความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคในการบริโภคปลาปักเป้าหลังน้ำตาล (Lagocephalus spadiceus)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางกาญจนา พัฒธนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ธุรกิจปลาสลิดอำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>
Publish Year International Copyrights 1
2013 inนางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจินตนา สมศรี, "ระบบจัดเก็บเอกสารออนไลน์", Kasetsart University, 2013

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2013]