ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2015

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2015 inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, exGallardo, Wenresti G., exIkejima, Kou, exCochard, Roland, "Factors Affecting Fishers' Perceptions of Benefits, Threats, and State, and Participation in Mangrove Management in Pak Phanang Bay, Thailand", JOURNAL OF COASTAL RESEARCH, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 95-106
Publish Year National Journal 7
2015 exชนากานต์ สุขอุดม, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTakashi Yoshikawa, exYuki Okamoto, exKazuya Watanabe, exSatoshi Ishikawa, inดร.จินตนา สและน้อย, รองศาสตราจารย์, "ปริมาณสารอินทรีย์และค่าความเป็นกรด-ด่างของดินตะกอนในพื้นที่เลี้ยงหอยแครงบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 265-276
2015 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "บทบาทของชุมชนในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม พื้นที่อาวสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", วารสารวิทยาศาสตร์การประมง, ปีที่ 2558, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 38-52
2015 inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของเกษตรกรขนาดเล็กในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและการปฏิบัติทางการจัดการฟาร์มกุ้งที่ดี", วารสารวิทยาศาสตร์การประมง, ปีที่ 2558, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 101-113
2015 inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effects of Climate Variation on Fisheries and Coastal Aquaculture", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 22-39
2015 exJohn R. Bower, exWenresti GALLARDO, inนางสาวศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์, "Internationalization of higher education in fisheries sciences in Vietnam, Thailand, and the Philippines: Results of a survey of motivations and priorities", Bulletin of Fisheries Sciences, ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 117-124
2015 inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงของของชาวประมงพื้นบ้าน:กรณีศึกษาพื้นที่อำเภอหลังสวนและอำเภอละแม จังหวัดชุมพร", วารสารการประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 299-307
2015 exดุษฎี หงษ์มณี, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนจากการทำประมงเคย: กรณีศึกษาชุมชนประมงอ่าวไทยตอนใน", วารสารการประมง, ปีที่ 68, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2015, หน้า 412-420

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2015 inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของชุมชนประมงต่อการอภิบาลการประมงในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาประมง) (The 53rd Kasetsart University Annual Conference), 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "บทบาทด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าชายฝั่งของพื้นปากแม่นํ้าท่าจีน", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรประมงและความร่วมมือของชาวประมงต่อการจัดการทรัพยากรประมงบริเวณปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ ๕๓ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2015]