ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นัยยะของผลผลิตประมงปูม้าจากแหล่งประมงพื้นบ้านต่อการเลือกจับของเครื่องมือประมงปูม้า", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 56-65

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exกาญจนา เม่งช่วย, "ASSESSMENT OF BIOLOGICAL PRODUCTIONS AND VALUES OF FISHERY RESOURCES OF THA CHIN ESTUARINE ECOSTSTEM", 3rd International Fisheries Symposium, 28 - 30 มกราคม 2014, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2014 exนิสราภรณ์ เพชร์สุทธิ์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, "มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการคงอยู่ของสาหร่ายเขากวาง Hydropuntia changii บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exราชิต เพ็งแสงสี, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้การสำรวจจากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการติดตามวชพืชลอยน้ำในบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนราภรณ์ ชราลักษณ์, inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "มูลค่าความปลอดภัยจากการบริโภคหอยนางรมสด", การประชุมวิชาการในการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ครั้งที่ 8 ประจำปี 2557 , 9 กรกฎาคม 2014, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2014]