Conference

Article
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการคงอยู่ของสาหร่ายเขากวาง Hydropuntia changii บริเวณพื้นที่ชายฝั่งตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52 (ISBN: 9786162781421)
Class
ชาติ
Date
4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

แสดงความคิดเห็น

(0)