ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2008

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2008 exBerke, PR, exChuenpagdee, R, inดร.กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์, exChang, S, "Human-ecological dimensions of disaster resiliency in Thailand: social capital and aid delivery", JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2008, หน้า 303-317
Publish Year National Journal 1
2008 inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changes of Andaman Sea Coastal Resources and Fishing Activities after Tsunami 2004", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 30-38

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2008 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seasonal variatins in catch statistics of small-scale swimming crab trap fishery in the Eastern Gulf of Thailand.", 5th World Fisheries Congress, 19 - 24 ตุลาคม 2008, Yokohama ญี่ปุ่น
2008 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changing fishing activites of a small-scale swimming crab (Portunus pelagicus Lin.) Fishery in the Eastern Gulf of Thailand", 2nd International Conferenceon Aquatic Resource: "ICAR 2008" Integrated Costal Management and Sustainable Development, 22 - 25 พฤศจิกายน 2008, Alexandria สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Publish Year National Conference 4
2008 inนางกาญจนา พัฒธนานุรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำ เขตพื้นที่ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, exปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต่อการส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exณิชาพัชร์ ทรัพย์บริบูรณ์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงกิจกกรมการทำการประมงและการลงแรงประมงที่เกิดจากการพัฒนาการท่องเที่ยว กรณีศึกษา อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2551, 18 - 20 สิงหาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษานิเวศวิทยาทางน้ำ เพื่อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์ประมงในพื้นที่ชุ่มน้ำ เขตห้ามล่าสัตว์ป่า จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 “เพื่อความมั่นคงด้านการประมงและทรัพยากรทางน้ำ” วันที่ 8-9 ธันวาคม 2551 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่, 8 - 9 ธันวาคม 2008, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2008 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงไข่น้ำเพื่อใช้บริโภค", Kasetsart University, 2008
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2008]