ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2007

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2007 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, inนายสุทิน สมบูรณ์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)", วารสารการประมง, ปีที่ 60, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 405-409
2007 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง ด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ ", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 59-69

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2007 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Variability in harvest of a natural resource : A concideration that bioproduction firms need to take into account", International Marine Biotechnology Conference, 11 - 16 มีนาคม 2007, รัฐอิสราเอล

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2007]