ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2016 exชฎาพร กุลชาติ, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "การจัดการความเสี่ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยนางรมภายใต้ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ในจังหวัดตราด", Journal of Environmental Education, ปีที่ 7, ฉบับที่ 15, เมษายน 2016

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSumitra Ruangsivakul, exRattana Tiaye, exTsutom Miyata, "Fishery Management in Coastal Communities in Thailand", The 7th World Fisheries Congress, 23 - 27 พฤษภาคม 2016, Pusan สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 12
2016 exเก็จไพฑูรย์ แก้วไพฑูรย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความมั่นคงด้านการดำรงชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุภัทรชา ธุระกิจ , inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรตามเวลาของการเจริญพันธ์ุของหมึกกล้วยชนิด Photololigo duvaucelii ในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพิรุณ จันทร์เทวี , inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มวลชีวภาพและองค์ประกอบของชนิดแพลงก์ตอนพืชบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธเนศ ประไพพงษ์ , inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับตัวของชาวประมงพื้นบ้านต่อการจัดการทรัพยากรชายฝั่งและมาตรการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษาพื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปฏิพัทธ์ ตอพรหม, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ทรัพยากรน้า ในการเลี้ยงกุ้งขาวในอา เภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exมลธิรา ทองหมัน, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของแพลงก์ตอนสัตว์ขนาดเล็กบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกานต์ ทิพยาไกรศรี, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงปูม้าในพื้นที่ใกล้ฝั่งอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 , 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปิยะณัฐ กลับกลาย, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงสร้างทางสังคมและปัญหาของชุมชนประมงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 , 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสงบ ศรีเมือง, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงอวนลอยปลาทูในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 , 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพัชราภา รัตนวิญญูภิรมย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะการทำประมงอวนรุนเคยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 , 1 - 3 มิถุนายน 2016, โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exทวีศักดิ์ จันทร์เจียม, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สัตว์น้ำพลอยจับได้และสัตว์น้ำที่ถูกทิ้งไปจากการทำประมงอวนจมปูบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอัลพิณัฐ วิธานยูรวัฒน์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจับสัตว์น้ำ องค์ประกอบของสัตว์น้ำจากการทำประมงลอบหมึก และพฤติกรรมบางประการของหมึกหอมภายในลอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5, 1 - 3 มิถุนายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>
Publish Year International Copyrights 1
2016 inนางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจินตนา สมศรี, "ระบบปรับปรุงข้อมูลเว็บไซด์", Kasetsart University, 2016

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2016]