Conference

Article
ความมั่นคงด้านการดำรงชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: พื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
Conference
การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 54 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISBN: 9786162783043)
Class
ชาติ
Date
2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-