ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

AdaptationaquacultureChangesChumporncoastal areaCoastal Ecosystemcoastal resource conservationCommunities competencyCPUEfisheries co-managementFishery co-managementFishery GovernanceFishery ManagementFishery ResourceFishery ResourcesIMT-GTInner Gulf of Thailandpopulation dynamicsProduction Potentialspuffer fishRelative abundanceRemote semsingRole of communityRole of Fishery CommunityRolesSam Roi Yod BaySARsearch engine of fisheries lawsedimentselectivitySex ratiosmall-scale fisheriessmall-scale fisherySocio-Economic ImpactsSoutheast AsiaSPOTstream orderSufficiency EconomySustainable Aquacultureswimming crabTha Chin estuaryTha-Chin estuarytraptrash fishTrophic interactionsTrophic transfer efficiencytsunamiUtilizationutilization managementUtilization StatusWestern Parts of the Gulf of ThailandWetern Gulf of ThailandWetland changeWetlandswillingness to payWolffia cultureZooplanktonกฎหมายประมงกฎหมายว่าด้วยการประมงกัมพูชาการกัดเซาะชายฝั่งการกินการจัดการเขตชายฝั่ง การจัดการชายฝั่งการจัดการทรัพยากรการจัดการทรัพยากรชายฝั่งการจัดการประมงการจัดการประมงร่วมการทำประมงการประมงปูม้าพื้นบ้านการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปการเพาะเลี้ยงการเพิ่มเกลือแร่การมีส่วนร่วมการเลี้ยงการเลือกจับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งการอภิบาลการประมงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)ชุมชนประมงชุมพรทรัพยากรประมงนิเวศอุกทกวิทยาประมงประมงพื้นบ้านประมงอวนลากปลาทูปลาสลิดปูม้าผลกระทบระบบนิเวศชายฝั่งลอบปูแบบพับได้ศักย์การผลิตสมรรถนะของชุมชนสิ่งแวดล้อมอวนจมปูอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวไทยตอนใน

Executives

รองคณบดี

นาง ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกันคุณภาพและสารสนเทศ

E-Mail: ffispsr@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7642 ext. 16

นางสาว ศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: ffissdj@ku.ac.th

Tel.: 02-5797642 ต่อ 15

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 58 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 64 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 34 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 120 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 48 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 72 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 4 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)