ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

AdaptationaquacultureChangesChumporncoastal areaCoastal Ecosystemcoastal resource conservationCommunities competencyCPUEFisheries Co-management Fishery co-managementFishery GovernanceFishery ManagementFishery ResourceFishery ResourcesIMT-GTInner Gulf of Thailandpopulation dynamicsProduction Potentialssmall-scale fisheriesSwimming crabTha Chin estuaryUtilizationZooplanktonการจัดการทรัพยากรชายฝั่งการจัดการประมงการจัดการประมงร่วมการทำประมงการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงการแปรรูปการเพาะเลี้ยงการเพิ่มเกลือแร่การมีส่วนร่วมการเลี้ยงการเลือกจับการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งการอภิบาลการประมงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.)ชุมชนประมงชุมพรทรัพยากรประมงนิเวศอุกทกวิทยาประมงประมงพื้นบ้านปลาทูปลาสลิดปูม้าปูม้า เศรษฐกิจการประมง พลวัตรประชากรปูปูม้า มาตรการกำหนดขนาดตาอวน การประมงปูม้าพื้นบ้าน การจัดการประมง การทำประมงเกินศักยภาพการผลิตผลกระทบระบบนิเวศชายฝั่งลอบปูแบบพับได้ละแมลักษณะทางนิเวศวิทยาลุ่ทางศักย์การผลิตศักย์การผลิตทางนิเวศวิทยาเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์เศรษฐกิจสังคมเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรเศรษฐสังคม เศรษฐกิจชุมชน การมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามสถานการณ์ปัญหาสถานภาพการใช้ประโยชน์สถานภาพสิ่งแวดล้อมสภาพเศรษฐกิจและสังคมสภาวะการประมงสมรรถนะของชุมชนสมรรถนะของชุมชนประมงสมรรถนะขององค์กรท้องถิ่นสมรรถนะชุมชนสมรรถนะบทบาทของชุมชนสหกรณ์ การพัฒนาเครือข่ายสังคมสัตว์น้ำสัตว์น้ำเศรษฐกิจอ่าวไทยตอนในสาหร่ายขนนกสาหร่ายพวงองุ่นสิ่งแวดล้อมสินค้าสุพรรณบุรีหมึกกล้วยหลังสวนห่วงโซ่อุปทานอวนจมปูอันดับของลำนำ้ำอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อ่าวกะเปอร์ จังหวัดระนองอ่าวไทยอ่าวไทยตอนในอ่าวไทยฝั่งตะวันตกอ่าวบางตะบูนอ่าวสามร้อยยอดอาหารอุตสาหกรรมกุ้งอุตสาหกรรมกุ้งไทยแอมโมเนีย น้ำเสียฟาร์มสุกรและไก่ แมงกานีสซีโอไลต์แอมโมเนียไนโตรเจน อุตสาหกรรมฟอกหนัง แมงกานีสซีโอไลต์แอมโมเนียอิสระ

Executives

รองคณบดี

นาง ภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประกันคุณภาพและสารสนเทศ

E-Mail: ffispsr@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-7642 ext. 16

นางสาว ศิริสุดา จำนงทรง, อาจารย์

กิจการนิสิต

E-Mail: ffissdj@ku.ac.th

Tel.: 02-5797642 ต่อ 15

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 9 คน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 6 คน, อาจารย์ 2 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 33 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 25 โครงการ, อื่นๆ 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 33 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 30 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 61 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 37 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 114 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 43 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 71 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 22 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 18 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 3 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 0 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)