Conference

Article
ผลการจับสัตว์น้ำ องค์ประกอบของสัตว์น้ำจากการทำประมงลอบหมึก และพฤติกรรมบางประการของหมึกหอมภายในลอบบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง
Conference
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ครั้งที่ 5 (ISBN: 9786162783135)
Class
ชาติ
Date
1 - 3 มิถุนายน 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-