ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2010

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2010 exณัฐทิตา โรจนประศาสตน์, exธีรเดช ฉายอรุณ, exเนาวรัตน์ พลายน้อย, inดร.กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ความสามารถของชาวประมงพื้นบ้านในการจัดการประมงร่วม", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 424-435
Publish Year National Journal 1
2010 exนายนิทัศน์ ทิพย์กองลาศ, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกำชัย ลาวัณยวุฒิ, "Cold Preservation of Chironomid Larvulae (Chironomus fuscipes Yamamoto, 1990): Nutritional Vlaue and Potential for Climbing Perch (Anabas testudineaus Bloch, 1792) Larval Nursing", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2010, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2010 exปราวีณา เชาว์โน, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mud Crab Fisheries in Kapor Bay, Ranong Province", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010
2010 exมลฤดี โพธิ์ประดิษฐ์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "COMPETENCY OF SMALL SCALE AQUACULTURE FARMERS TOWARDS INCREASING PRODUCTION OF EXTENSIVE MANAGEMENT SYSTEM: CASE STUDY IN PHANTAI NORASING DISTRICT, SAMUT SAKHON PROVINCE, THAILAND", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010
2010 exจุมพิตา คชวงศ์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "HARD CLAM (Meretrix sp.) AND RIDGED VENUS CLAM (Paphia crassisulca) FISHERY IN KAPOR BAY", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010
2010 inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Small scale farmer adaptation to farmer’s group development and good shrimp farm management practice.", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2010 exอลิษา เวชวัฒน์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, exอิสริยา วุฒิสินธุ์, "การจัดการทรัพยากรปลาจะละเม็ดขาว (Pampus argenteus Euphrasen, 1788) ในบริเวณอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฏร์ธานี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Collaboration of farmers in developing small and micro community enterprise culture groups: Tacheen plain shrimp farmer groups of Thailand", The World Small-Scale Fisheries Conference, 18 - 22 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exญาดา โกธรรม, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, exพุธชพล สุวรรณชัย, "การประยุกต์ใช้การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อศึกษาพื้นที่น้ำท่วมของบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ: จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2010]