ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2021 exSupatcha Lurkpranee, exKrerkkrai Songin, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Monsoon cycle influences on catch and size of blue swimming crabs (Portunus pelagicus) from crab gillnets in Phetchaburi Province", ScienceAsia, ปีที่ 47, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 496-505
2021 exMunehara, M., inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoranarttragoon, P., exMatsuishi, T.F., "Simulations of fixed closure and real-time closure to manage migratory fish species for data-limited fisheries", Ocean and Coastal Management, ปีที่ 211, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 105736
2021 inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, exDr. Akarapong Untong, exProf. George Christakos, exProf. Jiaping Wu, "Wetland changes and their impacts on livelihoods in Chiang Saen Valley, Chiang Rai Province, Thailand", Regional Environmental Change, ปีที่ 21, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2021, หน้า 115-115
2021 exMunehara, M., inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoranarttragoon, P., exMatsuishi, T.F., "Effectiveness of Adaptive Real-Time Closures for Managing Migratory Species in Data-Limited Multispecies Fisheries", Asian Fisheries Science, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 365-372
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวโน้มภาวะการทาประมงเกินศักยภาพการผลิตของประชากรปูม้า ในแหล่งประมงปูม้าพื้นบ้าน จังหวัดชลบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 65-73

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2021 exSoe Myat Thu, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inland fisheries of snakehead fish (Channa striata) in Yegyi Township, Ayeyarwady Region, Myanmar", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, exEi Mon Khaing, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The assessment of hatchery and farmed production of tilapia in Khayan Township, Southern Yangon Region, Myanmar", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2021]