ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2006

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจประชากรแพลงก์ตอนบริเวณทะเลชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ", วารสารการประมง, ปีที่ 59, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2006, หน้า 221-227

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2006 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจและวิเคราะห์ต้นทุนทางการเงินในการใช้วัสดุไม้แปรรูปในเรือประมงพื้นบ้าน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 , 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exชัยพร สีขาว, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพุธชพล สุวรรณชัย, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน และปริมาณแพเลี้ยงหอยแมลงภู่แบบแพแขวน ในบริเวณอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 2547-2548", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบการเลี้ยง การใช้วัสดุไม้ และต้นทุนผลตอบแทนในการเลี้ยงหอยแมลงภู่ (Perna viridis) : กรณีศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทราและสุราษฏร์ธานี", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exอมรศักดิ์ สวัสดี, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชีววิทยาบางประการของปลาเขือแดง ในบริเวณอ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชุมชนประมงเกาะช้าง : ผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2006]