ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2018

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2018 exสมศักดิ์, inดร.ณรงค์ วีระไวทยะ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุชาติ อิงธรรมจิตร์, อาจารย์, "The relationship between land use and water quality in Bangpakong estuary, Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 24-31
2018 inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThawonsode, N., inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Production potential of tidal flats for blood clam (Anadara granosa) culture in Bang-tabun bay, Phetchaburi province", ScienceAsia, ปีที่ 44, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 388-396
Publish Year National Journal 1
2018 exAkar Myo, inดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Status of Trash Fish from Bottom Trawl Fishery and Utilization in Myeik Township, Tanintharyi Region, Myanmar", Journal of Fisheries and Environment , ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2018 exนริสสา สียา, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ พ่วงเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์การทำประมงในพื้นที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย ครั้งที่ 7”, 25 - 26 มกราคม 2018, พะเยา ประเทศไทย
2018 exปัทมา, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อัตราการจับและองค์ประกอบของสัตว์น้ำตามฟดูกาลจากการทำการประมงอวครอบปลากะตักบริเวณชายฝั่ง จังหวัดนราธิวาส", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 ของมหาวิทยาัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, ลาดยาว กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exจีราธร ยุทธารักษ์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อระบบตรวจสอบย้อนกลับของอุตสาหกรรมปลาป่น", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปิ่นแก้ว ทองกำเหนิด, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการดำรงชีพอย่างยั่งยืนของชุมชนประมงพื้นบ้าน: กรณีศึกษาพื้นที่อ่าวไทยตอนกลาง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exณัฏฐา สร้อยจำปา , inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ช่องทางการรับข่าวสารของชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2018]