ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2012

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2012 exDryver, A.L., inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmith, D.R., "Partial systematic adaptive cluster sampling", Environmetrics, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2012, หน้า 306-316
2012 exThiammueang, D., exChuenpagdee, R., inดร.กังวาลย์ จันทรโชติ, รองศาสตราจารย์, "The "crab bank" project: Lessons from the voluntary fishery conservation initiative in Phetchaburi Province, Thailand", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 427-439
2012 exนิสราภรณ์ เพ็ชรสุทธิ์, inดร.อนงค์ จีรภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A stability assessment on seasonal variation of seaweed beds in the Trat peninsula of Thailand", Biodiversity Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - พฤศจิกายน 2012, หน้า 229-236
Publish Year National Journal 1
2012 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการเงินในการตัดสินใจเลือกแหล่งทำประมงปูม้า Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) ของชาวประมงปูม้าพื้นบ้าน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2012 exปรีชา อินทร์ประสิทธิ์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธุ์, "การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางการเงินของฟาร์มเพาะเลี้ยงปลาสวยงามที่เลี้ยงชนิดเดียวและหลายชนิด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอภิสิทธิ์ แก้วขาว, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนามาตรฐานการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการเพาะเลี้ยงปลากัด", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exยุทธพล สาเอี่ยม, inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขนาดที่เหมาะสมของแมงกานีสซีโอไลต์ชนิดเม็ดเพื่อการกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสียฟาร์มเลี้ยงกุ้งในแบบจำลองคลองวนเวียน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ครั้งที่ 3, 25 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2012]