ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2017

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระพงศ์ ด้วงดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมหมาย เจนกิจการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The comparison of the mesh size selection on zooplankton community structure in the coastal areas, The Gulf of Thailand", The 3rd Asian Marine Biology Symposium 2017, 4 พฤศจิกายน 2017, KUMAMOTO ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2017 exนายคุณัชญ์ สุทธิพงศ์เกียรติ์, inดร.อนุกรณ์ บุตรสันติ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลการจับสัตว์น้าของลอบปลาจากสองแหล่งประมงที่แตกต่างกันบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, exขนิษฐา บัวแก้ว, exนภรุจ แก้วฉวี, "พัฒนาการจัดการประมงเชิงบูรณาการ: กรณีศึกษาวิกฤตการณ์คุณภาพน้ำในช่วงน้ำท่วมหลาก", การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 6 , 26 - 27 มกราคม 2017, เมือง พะเยา ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2017]