ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2009

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Soasung, H. , exWongkaew, P., "Seasonal variations in catches and efforts of a smll-scale swimming crab trap fishery in the Eastern Gulf of Thailand", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 373-380
Publish Year National Journal 4
2009 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงไข่น้ำ (Wolffia arrhiza (L.) Wimm.) เพื่อใช้เป็นอาหารมนุษย์", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009
2009 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยชนก เสาร์สูง, "การประยุกต์ใช้ข้อมูลการประมงพื้นบ้านในการศึกษาการแพร่กระจายของประชากรปูม้า", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 149-156
2009 inดร.จิราภรณ์ ไตรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบงกช ชัยวิชยานันท์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการจับ และการเลือกจับของลอบปูแบบพับได้ที่ใช้อวนสีเขียวกับสีแดง และอวนตาใหญ่กับตาเล็ก", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2009, หน้า 141-148
2009 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, "การกำจัดแอมโมเนียไนโครเจน จากน้ำเสียฟาร์มสุกรและไก่ ด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ในแบบจำลองคลองวนเวียน", วารสารสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2009, หน้า 51-65

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2009]