ผลงานภาควิชาการจัดการประมง ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการประมง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2011 inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exL. C.Hastie,, exG.J. Pierce, "Temporal and ontogenetic variation in the diet of squid (Loligo forbesii Streenstrup) in Scottish waters", Hydrobiologia, ปีที่ 670, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2011, หน้า 223-240
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.สุขุม เร้าใจ, รองศาสตราจารย์, exจันทร์พิมพ์ กังพานิช, "ผลของเกลือโซเดียมและแคลเซียมต่อการลดพิษของแอมโมเนียอิสระในกุ้งก้ามกรามวัยอ่อน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 96-107

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการประมงต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2011 inดร.วราห์ เทพาหุดี, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัณทัต ดุลยพฤกษ์, อาจารย์, exนายอนุชิต ธนะวดี, "การวิเคราะห์เศรษฐกิจของการผลิตกุ้งกุลาดำมาตรฐานอินทรีย์ : กรณีศึกษาอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรลักษณ์ เกียรติอุดมพันธ์, exสิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, "ผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำต่อปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง กรณีศึกษา : ผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนาไม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์, exวรัทยา ถาวรวชิรธรรม, "การประเมินศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขในการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการชายฝั่ง กรณีศึกษาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2019201820162013 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=03&SectionID=04&BudgetYear=2011]