Journal

การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจนจากน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรมฟอกหนัง ด้วยแมงกานีสซีโอไลต์
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
10
2
59-69
มกราคม - เมษายน 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การกำจัดแอมโมเนียไนโตรเจน จากน้ำเยฟาร์มสุกรและไก่ ด้วยแมงกานีสซีโอไลต์ในแบบจำลองคลองวงเวียน แหล่งทุน :ทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มก. ปี 2550,1 ต.ค. 2007 - 8 ก.ค. 2009