Search Result of "อาหารท้องถิ่น"

About 45 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคเหนือด้วยภาพลักษณ์และอาหารท้องถิ่น (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

อาหารท้องถิ่นภูเก็ตบาบ๋า (2018)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลอาหารท้องถิ่น โครงการจัดแสดงสินค้าแนวคิดการพัฒนาร้านค้า (Concept Shop) และผลิตภัณฑ์ต้นแบบ OTOP

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว มาฤดี ผ่องพิพัฒน์พงศ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิศวกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การฝึกอบรม การจัดการธุรกิจอาหารไทย การประกอบอาหารไทย อาหารนานาชาติ

Resume

Img

Researcher

ดร. อรช กระแสอินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความยั่งยืน, การออกแบบและสร้างสรรค์ในธุรกิจอาหาร , การออกแบบ

Resume

Img

Researcher

นาง พัชรี ตั้งตระกูล

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:คุณสมบัติและการแปรรูปข้าวและแป้ง, การควบคุมคุณภาพอาหารทางเคมี

Resume

123