Journal

Article
ปัจจัยการดำรงอยู่ของระบบอาหารท้องถิ่นกรณีศึกษาชุมชนบ้านทัพคล้าย ตำบลทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
Journal
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 16863690)
Volume
11
Issue
2
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
---
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-