โครงการแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น พื้นที่ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก