ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

learning through InternetAgribusinesscommunity enterprisedevelopmentDigital Marketingdurianeasterneducational choicesEfficient use of inputsElderlyemblic (Phyllanthus emblica L.)Evaluationexplicit knowledgeExporting/ Exporting Okrafamily backgroundFeed SecurityFood SecurityGAPGood quality seedGreater mekong subregionGreenhouse gas emissionsGuidelines for Successinsecticide usageIntegrated Mediairrigation water utilizationknowledge managementMedia assessmentMedia developmentmedia evaluationonline videoorganic farmingorganic vegetablesPublic RelationsPublic relations mediasustainable agricultureThai cuisineThai FoodThai healthy foodกระบวนการมีส่วนร่วมการจัดการความรู้การดำเนินชีวิตการตลาดดิจิทัลการประชาสัมพันธ์การประเมินการปรับตัวการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการปลูกหน่อไม้ฝรั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตข้าวการผลิตเชิงการค้าการผลิตทางการเกษตรการผลิตผักการผลิตไหมการพัฒนาการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการยอมรับการเลือกศึกษาต่อการส่งเสริมการเกษตรการสื่อสารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการให้บริการเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ขนมไทยข้าวความต้องการความต้องการในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งความพึงพอใจคุณภาพชีวิตเครือข่ายโคนมงานส่งเสริมการเกษตรชุมชนชุมชนเข้มแข็งตลาดเกษตรกรธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตรต้นแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรป่านศรนารายณ์ผักอินทรีย์ฝนหลวงพฤติกรรมผู้บริโภคภาคกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามป้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวเม่ารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรลักษณะครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสุขภาวะอาหารสัตว์

Executives


Persons (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 7 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 80 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 51 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 51 โครงการ)
 • ทุนนอก 72 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 193 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 131 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 62 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 60 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 41 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 7 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)