ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

learning through Internetcommunity enterprisedevelopmentKnowledge ManagementMedia assessmentonline videoorganic farmingorganic vegetablesPublic relations mediasustainable agricultureThai FoodThai healthy foodการจัดการความรู้การดำเนินชีวิตการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการประชาสัมพันธ์การประเมินการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการปลูกหน่อไม้ฝรั่งการผลิตข้าวการผลิตเชิงการค้าการผลิตทางการเกษตรการผลิตผักการผลิตไหมการพัฒนาการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการส่งเสริมการเกษตรการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการให้บริการเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ขนมไทยข้าวความต้องการในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งความพึงพอใจคุณภาพชีวิตงานส่งเสริมการเกษตรจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงชุมชนชุมชนเข้มแข็งธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตรต้นแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายป่านศรนารายณ์ผักอินทรีย์ผู้ประเมินภายในผู้สูงอายุฝนหลวงภาคกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนมะขามป้อมมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์ข้าวเม่าเยาวชนไทยระบบเกษตรดีที่เหมาะสมระบบฐานข้อมูลระบบส่งเสริมการเกษตรรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแรงงานภาคเกษตรโลจิตโมเดลวัฒนธรรมชาวพุทธวัตถุดิบในการประกอบอาหารวิทยุชุมชนวิเศษชัยชาญวิสาหกิจชุมชนวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสถาบันการเงินชุมชนสภาพการรับสื่อสภาองค์กรชุมชนสวัสดิการชุมชนสาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรสารเพิ่มกลิ่นรสในอาหารสารระเหยสารให้กลิ่นสื่อเพื่อการเรียนรู้สื่อมวลชนกับสังคมสุขภาวะสุพรรณบุรีไส้เดือนหนี้สินเกษตรกรหมู่บ้านทับทิมสยามหลักสูตรระดับปริญญาโทหัตถกรรมหุบกะพงเหล้าหวานองค์กรองค์กรการเงินชุมชน องค์ความรู้ท้องถิ่นอาชีพเสริมอาสาฝนหลวงอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 15 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5 คน, อาจารย์ 9 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 67 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 40 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 44 โครงการ)
 • ทุนนอก 68 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 49 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 158 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 101 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 57 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 3 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 56 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 38 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 14 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 6 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 รางวัล, ประชุมวิชาการ 4 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)