ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

3

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

learning through InternetAgribusinesscommunity enterprisedevelopmentKnowledge ManagementmarketingMedia assessmentMedia developmentmedia evaluationonline videoorganic farmingorganic vegetablesPublic relationsPublic relations mediasustainable agricultureThai cuisineThai foodThai healthy foodกระบวนการการมีส่วนร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมกลุ่มเกษตรกรกะเพราการจัดการขยะการจัดการความรู้การดำเนินชีวิตการประเมินการปรับตัวการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดการปลูกหน่อไม้ฝรั่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการผลิตข้าวการผลิตเชิงการค้าการผลิตทางการเกษตรการผลิตผักการผลิตไหมการพัฒนาการพึ่งตนเองการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของชุมชนการยอมรับการเลือกศึกษาต่อการส่งเสริมการเกษตรการสื่อสารการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการให้บริการเกษตรกรเกษตรกรรมยั่งยืนเกษตรยั่งยืนเกษตรอินทรีย์ขนมไทยข้าวความต้องการความต้องการในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งความพึงพอใจคุณภาพชีวิตเครือข่ายโคนมงานส่งเสริมการเกษตรชุมชนชุมชนเข้มแข็งตลาดเกษตรกรธุรกิจเกษตรธุรกิจเกษตรต้นแบบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรป่านศรนารายณ์ผักอินทรีย์ฝนหลวงพฤติกรรมผู้บริโภคภาคกลางภูมิปัญญาท้องถิ่นมะขามป้อมมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์ข้าวเม่ารูปแบบการส่งเสริมการเกษตรลักษณะครัวเรือนวิสาหกิจชุมชนวีดิทัศน์เพื่อการส่งเสริมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสะระแหน่สุขภาวะสุพรรณบุรีไส้เดือนหน่อไม้ฝรั่งหนี้สินเกษตรกรหมู่บ้านทับทิมสยามหลักการจัดการขยะ 3Rหลักสูตรระดับปริญญาโทห่วงโซ่อุปทานอาหารสัตว์ลดต้นทุนหัตถกรรมหุบกะพงเห็ดอินทรีย์เหล้าหวานองค์กรองค์กรการเงินชุมชน องค์ความรู้ท้องถิ่นอัตลักษณ์ความเป็นชาติอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน)

Avata

นาย ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี

paiboon.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 03-4351406 ต่อ3300-3

Avata

ดร. สุเมธ ชัยไธสง, อาจารย์

sumate.c@nontri.ku.ac.th, โทร. 034-351891


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 14 คน (รองศาสตราจารย์ 1 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 8 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 89 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 57 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 56 โครงการ)
 • ทุนนอก 74 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 36 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 55 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 212 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 145 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 67 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 5 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 64 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 43 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 17 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 10 รางวัล (เกียรติบัตร 2 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 7 รางวัล)